Brukeravtale

Sist oppdatert: 14. juni 2023 – Versjon 2.

Brukeravtalen er inngått mellom partene

Leverandør: Catacloud AS, organisasjonsnummer 919 875 038 heretter kalt Leverandør, Catacloud eller Catacloud AS.

Bruker/kunde: Den som har registrert seg som bruker av systemet («kunde»).

Definisjoner

Avtalen: Denne avtalen mellom Catacloud og kunde.

Løsningen: Systemet som er tilgjengelig på app.catacloud.com og som benyttes av brukeren.

 

 

Avtalen og endringer

Avtalen godkjennes elektronisk av kunde ved registrering i Systemet. Eventuelle oppdateringer av avtaler presenteres kunde og godkjennes ved innlogging.

Omfanget – hele løsningen vurderes som en løsning.

Avtalen inkluderer alle tjenester tilgjengelig på hele løsningen under samtlige applikasjoner under catacloud.no og catacloud.com.

 

Rettigheter og plikter

 

Catacloud sine rettigheter og plikter

 • Catacloud AS skal rette feil så snart det lar seg gjøre. Catacloud AS vil orientere deg som kunde fortløpende under utbedringen av eventuelle feil og mangler.
  • Våre kunder har kontaktpunkt support@catacloud.no ved innmelding av feil og/eller mangler, samt innmelding av ønsker for videreutvikling av løsningen.
 • Catacloud AS legger mye ressurser i forsvarlig serverdrift via AWS for å sikre optimal grad av oppe tid.
 • Catacloud AS vil kartlegge og analysere bruken av systemet, men kun for å tilpasse funksjonaliteten og logikken i systemet for dere som kunder, samt aktiv bidra med råd og påminnelser løpende. Det vil ikke bli utlevert informasjon til potensielle tredje parter eller tredjepartsprodukter, om brukere eller klienter, uten aktivt samtykke fra partene.

 • Catacloud AS har rett til å endre pris og prismodell med en varslingsperiode på 2 måneder (termin). Catacloud AS vil fakturere månedlig etterskuddsvis etter kundens valg og forbruk.
 • Catacloud er ikke ansvarlig for innholdet i data som registreres av kunden i systemet, og heller ikke for kundens bruk av systemet. Dette betyr for eksempel at Catacloud ikke er ansvarlig for innrapportering av regnskapsdata.
 • Catacloud kan gi tilgang til de som er registrert med signaturrett til selskapet i Brønnøysund.
 • Kunden skal holde Catacloud skadesløs for alle kostnader og tap som Catacloud blir påført som følge av at en tredjepart hevder at kundens data eller bruk av systemet er i strid med tredjeparts immaterielle rettigheter.
 • Cataclouds eventuelle erstatningsansvar under denne brukeravtalen inkludert vedlegg, skal være begrenset til direkte tap. Indirekte tap dekkes ikke. Som indirekte tap regnes eksempelvis tap av fortjeneste, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart. Erstatningskravet kan ikke under noen omstendighet overstige 50% av det samlede årlige vederlaget.

 

Kunden sine rettigheter og plikter

 • Kunde har eierskap til registrerte data.
 • Kunde er behandlingsansvarlig for registrerte personopplysninger. Se forøvrig vedlegg om databehandleravtalen.
 • Kunde vil kunne endre og slette data, forutsatt at dette ikke er i strid med lover og regler. Sletting av registrerte regnskapsdata kan gjøres utilsiktet og Catacloud vil følgelig ta vare på data i inntil 1 år ved sletting.
 • Kunde er selv fullt ut ansvarlig for opplysninger i systemet samt kvalitetssikringen av data internt, men ikke minst overfor innrapportering til offentlige myndigheter.

 

Pris og fakturering

Mikro

 • Abonnementskostnad faktureres forskuddsvis for inneværende kalenderår uavhengig av når på året avtalen opprettes. Første faktura utstedes den 25. i den måneden avtalen inngås. Påløpende fakturaer utstedes 01.01.
 • Transaksjonskostnader faktureres 01.01 for foregående år.
 • Faste tilleggskostnader, eksempelvis moduler, faktureres den siste dagen i hver kalendermåned.
 

Aktiv

 • Abonnementskostnad faktureres den 25. i hver kalendermåned og gjelder inneværende måned.
 • Transaksjonskostnader faktureres etterskuddsvis den 25. i hver kalendermåned.
 • Faste tilleggskostnader, eksempelvis moduler, faktureres den 25. i hver kalendermåned og gjelder inneværende måned.
 
 

Mislighold

Ved følgende situasjon har Catacloud AS mulighet til å stenge brukeren på kort eller permanent basis:

 • Ved manglende betaling.
 • Ved misbruk og uærlige hensikter.
 • Ved mistanke om uautoriserte tilganger, men da samtidig som bruker vil kontaktes pr SMS og/eller mail.

Øvrig

 • Brukeravtalen følger produktet og kan overdras for ved fusjon eller kjøp av produkt / selskap.
 • Catacloud AS kan og vil kontakte kunden via selskapets e-postadresse, registrert under selskapets administrasjons side (ved opprettelse).
 • Avtalen er underlagt norsk rett med Vestfold tingrett som verneting.